งานประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.25 MB
SAR-โรงเรียนกาญจนดิษฐ์-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.07 MB
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม เทอม 1 ปีการศึกษา 2563